Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01)

Absolvent získá znalosti a dovednosti od základů elektroniky až po konkrétní výrobu různých elektronických zařízení, jejich údržbu a opravy.

Absolvent učebního oboru je schopen aplikovat základní poznatky z elektrotechniky při výrobě, dovede zhotovit a opravit základní elektronické obvody, jednotlivé funkční celky, spotřební zařízení, investiční elektroniky, měřící a řídící techniky.

Délka a typ studia:

3 roky, střední odborné vzdělání s výučním listem

Školné:

bez školného

Zápisné:

500,- Kč – je splatné před nástupem do 1. ročníku k 15. 8.

Možnost dalšího vzdělávání:

Možnost pokračovat na našem nástavbovém studiu v oboru Podnikání, který je ukončen maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů:

Absolventi mohou vykonávat kvalifikované dělnické profese i technicko-hospodářské funkce provozního charakteru. Jsou schopni vykonávat kvalifikované práce při montáži, údržbě a opravách elektrotechnických obvodů měřící a číslové technice a automatizovaných systémech.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Podmínkou přijetí na tento obor je potvrzení od lékaře.

Žák nesmí mít zdravotní omezení v bodech 3 a 22 dle kategorizace – viz příloha.

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
2
2
1
Anglický/Německý jazyk
2
2
2
Občanská nauka
1
1
1
Dějepis
2
Matematika
3
2
2
Fyzika
2
1
1
Základy ekologie
1
Tělesná výchova
2
2
2
Výpočetní technika
1
1
1
Ekonomika
2
Technologická dokumentace
2
Materiály + Technologie
2
1
Základy elektrotechniky
5
1
Elektronika
4
3
Elektrotechnická měření
2
2
Číslicová technika
2
Automatizace
2
b) Odborný výcvik
6
14
14