Kadeřník (69-51-H/01)

Absolvent je schopen provádět mytí a stříhání vlasů, ondulace, regenerace a preparace, barvení a odbarvování, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků. Naučí se obsluhovat a udržovat zařízení v kadeřnických salonech.

Možnost absolvování kurzu kosmetiky.

Délka a typ studia:

3 roky, střední odborné vzdělání s výučním listem

Studium probíhá podle školního vzdělávacího programu od školního roku 2009/10. ŠVP jsou k nahlédnutí na recepci školy.

Školné:

Od 1. 9. 2022 je cena školného 1 500,- Kč za měsíc školního roku.

Možnost dalšího vzdělávání:

Možnost pokračovat na našem nástavbovém studiu v oboru Podnikání, který je ukončen maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů:

Naši absolventi mají možnost plného uplatnění ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické služby, zejména v oblasti soukromého podnikání a ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické služby.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Podmínkou přijetí na tento obor je potvrzení od lékaře.

Žák nesmí mít zdravotní omezení v bodech 2, 4, 7a, 9a, 22 a 26 dle kategorizace – viz příloha.

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
2
2
1
Anglický jazyk 
2
2
2
Občanská nauka
1
1
1
Matematika
1
1
2
Základy přírodních věd
2
1
Informatika
1
1
1
Tělesná výchova
1
1
1
Psychologie a společenská výchova
0,5
0,5
1
Ekonomika
1
2
Technologie
3
3
3
Materiály
2
2
2
Zdravověda
1
1
1
Výtvarná příprava
1
1
1
b) Odborný výcvik
15
15
15