Operátor skladování (66-53-H/01)

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata se zájmem o vykonávání vysoce kvalifikovaných činností v logistice velkých firem a velkoskladech obchodních řetězců.

Absolvent má znalosti potřebné pro provádění moderního skladového hospodářství, tj. zajišťuje administrativu a organizaci skladového hospodářství včetně jeho vedení pomocí výpočetní techniky (vedení dokladů), zná způsoby balení a skladové manipulace se zbožím včetně příslušných mechanizačních prostředků.

Délka a typ studia:

3 roky, střední odborné vzdělání s výučním listem

Zápisné:

1 000,- Kč.

Školné:

Od 1. 9. 2022 je cena školného vzhledem k nárustu cen energií  stanovena takto: 800,- Kč za měsíc školního roku.

Možnost dalšího vzdělávání:

Možnost pokračovat na našem nástavbovém studiu v oboru Podnikání, který je ukončen maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů:

Absolvent oboru se uplatní ve všech druzích firem, které ke své činnosti provozují sklady s různými způsoby vedení skladového hospodářství a s oběhem různých druhů zboží podle předmětu své činnosti.

V případě zájmu o studium

mohou zájemci vyplnit naši předběžnou přihlášku ke studiu a získávat tak další informace o studiu a činnosti školy!!!

Podmínkou přijetí na tento obor je potvrzení od lékaře.

Žák nesmí mít zdravotní omezení v bodech 4, 19 a 22 dle kategorizace – viz příloha.

Učební plán oboru dle ŠVP

Předmět
1. roč.
2. roč.
3. roč.
a) Teoretická výuka
Český jazyk a literatura
2
2
1
Anglický jazyk
2
2
2
Občanská nauka
1
1
1
Matematika
1
1
2
Základy přírodních věd
2
1
Informatika
1
1
1
Tělesná výchova
1
1
1
Tělesná výchova
1
1
1
Ekonomika
1
2
Administrativa skladování
2
1
1
Mechanizační prostředky
2
2
1
Technologie skladování
2
1,5
1,5
Zbožíznalectví
2
2
3
b) Odborný výcvik
15
15
15