Školní informace o závěrečných zkouškách

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

Přehled termínů náhradních a opravných závěrečných zkoušek – září 2022: zde

 

Přehled termínů ZZ: zde

 

 

 

 

 

 

 

Informace k opravným a náhradním závěrečným zkouškám v prosinci 2021:

V souladu vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou  a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, § 5 stanovil ředitel školy:

Termíny a komise pro opravné zkoušky a náhradní zkoušky na prosinec 2021:  přehled termínů                                                                                                                                                                                                                                                                            přehled komisí

(1) Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy (§ 75 odst. 2 školského zákona), termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5a § 2 odst. 5. Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. 

(3) Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Přihláška k opravné a náhradní závěrečné zkoušce: zde