Design interiéru

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata s tvrořivostí a se zájmem o atraktivní povolání bytových architektů a designérů. Absolventi mají znalosti v navrhování nábytku, vybavení a zařízení interiéru včetně návrhu barevného řešení, výběru podlahových krytin, bytových textilií a osvětlení.

Starožitník

Zachovat a předávat dalším generacím kulturní hodnoty a cenné doklady umění a zručnosti dávných mistrů, to je poslání starožitníků.

Vlásenkář

Absolvent umí ručně zhotovovat divadelní a filmové vlásenky a vlásenkářsko – maskérské výrobky s konečnou úpravou do účesů z přírodních i umělých materiálů. Maskérské práce na scénických maskách s cílem dosáhnout speciální výrazové efekty v souladu s tvůrčím záměrem.

Mechanik elektrotechnik

Absolvent má znalosti a dovednosti od základů elektroniiky až po konktrétní výrobu různých elektronických zařízení a výrobků, jejich údžbu a opravy. Navrhuje a realizuje jednoduché obvody jak analogové, tak číslicové oblasti. Má všechny potřebné znalosti o zařízeních silnoproudé techniky, o výrobě, rozvodu a užití elektrické energie, elektrických strojích a přístrojích. Umí provádět údržbu, opravy a seřízení silnoproudých zařízení všeho druhu.

Elektrikář – silnoproud

Absolvent se naučí orientovat v základní technické dokumentaci, je schopen provádět instalace elektrických rozvodů, opravu a údržbu elektrického zařízení včetně elektrických spotřebičů. Je seznámen se zásadami jejich oprav a údržby. Ovládá použití měřící techniky. Je schopen provádět domácí elektroinstalaci i úrdžbu.

Truhlář

V průběhu výuky se žáci seznámí s materiálovou základnou, nářadím, s dřevoobráběcími stroji a zařízeními. Jsou seznámeni s konstrukcí a technologiemi výroby nábytku.

Získané teoretické vědomosti procvičují v odborném výcviku. Absolvent oboru má veškeré odborné vědomosti a praktické dovednosti o dřevě a jeho zpracování a technologii výroby.

Montér suchých staveb

Absolvent umí zhotovovat stavební konstrukce ze sádrokartonových desek včetně povrchové úpravy, technologii montáže příček, stropů a půdní vestavby, montáž speciálních konstrukcí, specializace na dokončování interiérů, včetně montáží izolačních desek, kazetových stropů, střešních oken a dalších technologií.

Kuchař – číšník

Absolvent zvládne předběžné zpracování surovin, základní úpravy jídel, studenou kuchyni, hotová jídla, minutky, moučná jídla, moučníky a diety, tak i pravidla a techniku obsluhy, servis různých jídel a nápojů.

Operátor skladování

Obor je vhodný pro chlapce i děvčata se zájmem o vykonávání vysoce kvalifikovaných činností v logistice velkých firem a velkoskladech obchodních řetězců.

Kosmetické služby

Absolventky zvládnou odborné kosmetické ošetření pleti dle stavu pokožky s využitím nejúčinnějších přípravků a různých nejvhodnějších způsobů ošetření s cílem udržet pleť zdravou a čistou a předcházet jejímu stárnutí.

Kadeřník

Absolvent je schopen provádět mytí a stříhání vlasů, ondulace, regenerace a preparace, barvení a odbarvování, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků. Naučí se obsluhovat a udržovat zařízení v kadeřnických salonech.

Podnikání

Příprava ve studijním oboru směruje k tomu, aby žák rozuměl základním ekonomickým pojmům, uměl je aktivně používat, chápal principy fungování tržní ekonomiky, orientoval se v soustavě daní, využíval právních norem a dovedl s nimi pracovat.

Školní poradenské pracoviště

 

SOU tradičních řemesel a VOŠ, a spol. s r.o., Střední 59 Brno, zřizuje dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 197/2016 Sb.) školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). ŠPP poskytuje přímo ve škole bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, pedagogy školy, se školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupci žáka a dalšími odborníky.

Pro žáky školy se rovněž organizují preventivní programy, které podléhají standardům odborné způsobilosti a jsou v souladu s příslušnými pokyny MŠMT k prevenci rizikového chování. U všech těchto aktivit je vždy přítomen pedagogický pracovník školy.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 Dokumenty ke stažení: 

  • Plán školního metodika prevence 2022-2023: zde
  • Plán výchovného poradce 2022-2023: zde
  • Náplň práce výchovného poradce 2022-2023: zde
  • Program proti šikanování: zde
  • Koncepce práce se žáky se specific. poruchami učení: zde
  • Plán akcí ŠMP 2022-2023: zde
  • Minimální preventivní program: zde